preskoči na sadržaj

Osnovna škola Garešnica

 > Natječaji
Vijesti

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - učitelj matematike

Autor: Administrator , 12. 3. 2020.

OSNOVNA ŠKOLA GAREŠNICA

           KOLODVORSKA 4

               GAREŠNICA

 

KLASA: 112-01/20-01/02

URBROJ: 2123-24-01-20-8

Garešnica,12. ožujak 2020. 

Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14, 07/17.,68/18. i 98/18. )  i članka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Pravilnik)  Osnovne škole Garešnica, Garešnica raspisuje:

NATJEČAJ ZA  ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

 • učitelja/ice MATEMATIKE:  na određeno, nepuno radno vrijeme- 20 sati tjedno,-  1 izvršitelj/ica

Na natječaj se mogu se javiti muške i ženske osobe u skladu s Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.).

Izrazi navedeni u ovom Natječaju neutralni su i odnose se na osobe oba spola.

UVJETI

 Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane Zakonom o radu („Narodne Novine“ br. 93/14., 127/17. i 98/19.) moraju biti zadovoljeni i posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa prema članku 105. stavcima 1. 2. i 6. te članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12.,126/12., 94/13., 152/14, 07/17.,68/18. i 98/18.) i članku 15. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“ broj 6/19.) učitelj matematike mora imati sljedeću vrstu obrazovanja:

TOČKE

STUDIJSKI PROGRAM I SMJER

VRSTA I RAZINA STUDIJA

STEČENI AKADEMSKI NAZIV

 

 

 

 

 

 

 

a)

Matematika

Smjer: nastavnički ili bez označenog smjera

diplomski sveučilišni studij

magistar edukacije matematika

sveučilišni dodiplomski studij

profesor matematike

 

Matematika i informatika

Smjer: nastavnički ili bez određenog smjera

integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

 • diplomski sveučilišni studij

magistar edukacije matematike i informatike

sveučilišni dodiplomski studij

 • profesor matematike i informatike

 

Matematika i fizika/ Fizika i matematika

Smjer: nastavnički

diplomski sveučilišni studij

integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

 • magistar edukacije matematike i fizike
 • magistar edukacije fizike i matematike

sveučilišni dodiplomski studij

 • profesor matematike i fizike
 • profesor fizike i matematike

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

 

Matematika

Svi smjerovi/ programi

 • diplomski sveučilišni studij

magistar matematike (bez obzira na smjer)

 • sveučilišni dodiplomski studij

diplomirani inženjer matematike (bez obzira na smjer)

Računarstvo i matematika

 • diplomski sveučilišni studij

magistar računarstva i matematike

Teorijska matematika

 • diplomski sveučilišni studij

magistar matematike

Diskretna matematika i primjene

 • diplomski sveučilišni studij

magistar matematike

Financijska i poslovna matematika

 • diplomski sveučilišni studij

magistar matematike

Matematička statistika

 • diplomski sveučilišni studij

magistar matematike

Primijenjena matematika

 • diplomski sveučilišni studij

magistar matematike

 

Učiteljski studij

 • četverogodišnji dodiplomski stručni studij

diplomirani učitelj razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnog predmeta matematika

 

 

Drugi studijski program

S minimalno 55 ECTS-a iz matematike

 • diplomski sveučilišni studij

magistar bez obzira na akademski naziv s najmanje 55 ects bodova iz matematike

 • sveučilišni dodiplomski studij

diplomirani inženjer bez obzira na akademski naziv s odgovarajućim ekvivalentom predmeta iz matematike

 

 

 

c)

 

Matematika svi  smjerovi/ programi

 

 • preddiplomski sveučilišni studij

sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) edukacije matematike

sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) matematike

 

Matematika i informatika

 

 • preddiplomski sveučilišni studij

sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) matematike i informatike

Matematika i fizika

 • preddiplomski sveučilišni studij

sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) matematike i fizike

 

U prijavi na natječaj navodi se adresa odnosno e-mail adresa na koju će se dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja

Osobe koje se prijavljuju na natječaj dužne su dostaviti:

 • životopis
 • diploma odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od dana raspisivanja natječaja
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatima nakon završetka natječajnog postupka.

 

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  („Narodne novine“ br. 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. )

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20

OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf 

Kandidat koji je pravodobno dostavio potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika objavljenog na web stranici škole.

Literatura za testiranje:

 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14, 7/17., 68/18. i 98/19.) 
 2. Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima (NN 132/13.)
 3. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 94/15. i 3/17.)
 4. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/10. i 82/19.)
 5. Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14. i 81/15.)

U slučaju da kandidat ne pristupi testiranju, smatrat će se da je odustao od prijave.

Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja.

Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu Osnovna škola Garešnica, Kolodvorska 4, 43280 Garešnica s naznakom „za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidat prijavljen na natječaj bit će obaviješten putem mrežne stranice školske ustanove.

U slučaju da se na natječaj prijave kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni i prema članku 21. stavku 4. Pravilnika.

Ravnatelj

 

v.r. Slaven Marenić, prof.


Priloženi dokumenti:
Natjecaj_matematika-_nepuno_radno_vrijeme.pdf (3.08 MB)


Energetska obnova

 

RAZREDNE WEB STRANICE
Upisi u srednju školu


Centar za informiranje i savjetovanje o karijeri
MiniTV
Školski pretinci

Kalendar
« Listopad 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

CMS za škole logo
Osnovna škola Garešnica / Kolodvorska 4, HR-43280 Garešnica / os-garesnica.skole.hr / ured@os-garesnica.skole.hr
preskoči na navigaciju